Non-Discrimination

The-Best-Healthcare

Notice of Non-Discrimination

DIRECT MD 24/7 comply with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. DIRECT MD 24/7 does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

DIRECT MD 24/7:

  • Provides free services to people with disabilities and limited English abilities to communicate effectively with us, such as:
  • Secure, HIPAA-compliant live chat feature that is available on our website once you have created an account with DIRECT MD 24/7.
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information is written in other languages
  • Individuals that require Deaf and Hard of Hearing Services should contact DIRECT MD 24/7 via the 711 relay service.

If you need these services, contact HEALTHEXPRESS365 at (800) 920-3997or send an email to members@HealthExpress365.com.

If you believe DIRECT MD 24/7 has failed to provide these services or has discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by mail or email with DIRECT MD 24/7 Compliance, 6472 S. Quebec St. Centennial, CO 80111 or by emailing members@HealthExpress365.com. You can also file a grievance by phone by calling 1 (800) 920-3997.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and

Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil

Rights Complain Portal, available at

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf​, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www​.hhs.gov/ocr/office/file/index.html​.

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al  1 (800) 920-3997

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電  (800) 920-3997 (TTY:1-800-770-5531).

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số  1 (800) 920-3997

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1 (800) 920-3997  번으로 전화해 주십시오.

Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa  1 (800) 920-3997

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните  1 (800) 920-3997  (телетайп: 1-800-770-5531).

العربية (Arabic)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم  (800) 920-3997 ( رقم. (5531-770-800-1 :ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ

Kreyòl Ayisyen (French Creole)

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele  1 (800) 920-3997

Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le  1 (800) 920-3997  (

Polski (Polish)

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer  1 (800) 920-3997

Português (Portuguese)

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1 1 (800) 920-3997

Italiano (Italian)

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero  1 (800) 920-3997

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer:  1 (800) 920-3997

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 (800) 920-3997 (TTY:1-800-770-5531)まで、お電話にてご連絡ください.

فارسی (Farsi)

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।  1 (800) 920-3997   पर कॉलकरें।

Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող ենտրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք  1 (800) 920-3997  (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-770-5531):

ગુજરાતી (Gujarati)

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1 (800) 920-3997

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau  1 (800) 920-3997

اُردُو (Urdu)

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں  1 (800) 920-3997

ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរទូរស័ព្ទ  1 (800) 920-3997  ។

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  1 (800) 920-3997   ‘ਤੇਕਾਲ ਕਰੋ।

বাংলা (Bengali)

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে।ফোন করুন ১-800-400-HEALTHEXPRESS 365  (TTY: ১-800-770-5531)।

אידיש (Yiddish)

אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופט  1 (800) 920-3997

አማርኛ (Amharic)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎትተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ  1 (800) 920-3997  (መስማት ለተሳናቸው: 1-800-770-5531).

ภาษาไทย (Thai)

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร  1 (800) 920-3997

Oroomiffa (Oromo)

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa  1 (800) 920-3997

Ilokano (Ilocano)

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti  1 (800) 920-3997

ພາສາລາວ (Lao)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ  1 (800) 920-3997

Shqip (Albanian)

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në  1 (800) 920-3997

Srpsko-hrvatski (Serbo-Croatian)

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite  1 (800) 920-3997  (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 1-800-770-5531).

Українська (Ukrainian)

УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером  1 (800) 920-3997  (телетайп: 1-800-770-5531).

नेपाली (Nepali)

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोनगर्नुहोस्  1 (800) 920-3997  (टिटिवाइ: 1-800-770-5531) ।

Nederlands (Dutch)

AANDACHT: Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten. Bel  1 (800) 920-3997

unD (Karen)

ymol.ymo;= erh>uwdRAunD AusdmtCd<AerRM>Ausdmtw>rRpXRvXAwvXmbl.vXmphRAeDwrHRb.ohM. vDRIAud;  1 (800) 920-3997

Gagana fa’a Sāmoa (Samoan)

MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa’a Sāmoa, o loo iai auaunaga fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: 1- 800-400-HEALTHEXPRESS 365 .

Kajin Ṃajōḷ (Marshallese)

LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk  1 (800) 920-3997

Română (Romanian)

ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la  1 (800) 920-3997

Foosun Chuuk (Trukese)

MEI AUCHEA: Ika iei foosun fonuomw: Foosun Chuuk, iwe en mei tongeni omw kopwe angei aninisin chiakku, ese kamo. Kori  1 (800) 920-3997

Tonga (Tongan)

FAKATOKANGA’I: Kapau ‘oku ke Lea-Fakatonga, ko e kau tokoni fakatonu lea ‘oku nau fai atu ha tokoni ta’etotongi, pea teke lava ‘o ma’u ia. Telefoni mai  1 (800) 920-3997

Bisaya (Bisayan)

ATENSYON: Kung nagsulti ka og Cebuano, aduna kay magamit nga mga serbisyo sa tabang sa lengguwahe, nga walay bayad. Tawag sa  1 (800) 920-3997

Ikirundi (Bantu – Kirundi)

ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu. Woterefona 1-xxx-xxx-xxxx (TTY: 1-xxx-xxx-xxxx).

Kiswahili (Swahili)

KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo. Piga simu  1 (800) 920-3997

Bahasa Indonesia (Indonesian)

PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis. Hubungi  1 (800) 920-3997

Türkçe (Turkish)

DİKKAT: Eğer Türkçe konuşuyor iseniz, dil yardımı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.  1 (800) 920-3997   irtibat numaralarını arayın.

کوردی (Kurdish)

ئاگاداری: ئەگەر بە زمانی کوردی قەسە دەکەیت، خزمەتگوزاریەکانی یارمەتی زمان، بەخۆڕایی، بۆ تۆ بەردەستە. پەیوەندی بە 1- 800-440-HEALTHEXPRESS 365  (TTY (1-800-770-5531 بکە.

తెలుగు (Teluga)

శ్రద్ధ పెట్టండి: ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు తెలుగు భాషా సహాయక సేవలుఉచితంగా లభిస్తాయి.  1 (800) 920-3997   కు కాల్ చేయండి.

Thuɔŋjaŋ (Nilotic – Dinka)

PIŊ KENE: Na ye jam në Thuɔŋjaŋ, ke kuɔny yenë kɔc waar thook atɔ̈ kuka lëu yök abac ke cïn wënh cuatë piny. Yuɔpë  1 (800) 920-3997

Norsk (Norwegian)

MERK: Hvis du snakker norsk, er gratis språkassistansetjenester tilgjengelige for deg. Ring 1-800-400-5531

Català (Catalan)

ATENCIÓ: Si parleu Català, teniu disponible un servei d”ajuda lingüística sense cap càrrec. Truqueu al  1 (800) 920-3997  (TTY o teletip: 1-800-770-5531).

λληνικά (Greek)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε  1 (800) 920-3997

Igbo asusu (Ibo)

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call  1 (800) 920-3997

èdè Yorùbá (Yoruba)

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi  1 (800) 920-3997

Lokaiahn Pohnpei (Pohnpeian)

Ni songen mwohmw ohte, komw pahn sohte anahne kawehwe mesen nting me koatoantoal kan ahpw wasa me ntingie [Lokaiahn Pohnpei] komw kalangan oh ntingidieng ni lokaiahn Pohnpei. Call  1 (800) 920-3997

Deitsch (Pennsylvania Dutch)

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call  1 (800) 920-3997

hoʻokomo ʻōlelo (Hawaiian)

E NĀNĀ MAI: Inā hoʻopuka ʻoe i ka ʻōlelo [hoʻokomo ʻōlelo], loaʻa ke kōkua manuahi iā ʻoe. E kelepona iā  1 (800) 920-3997

Adamawa (Fulfulde)

MAANDO: To a waawi [Adamawa], e woodi ballooji-ma to ekkitaaki wolde caahu. Noddu  1 (800) 920-3997

tsalagi gawonihisdi

(Cherokee) Hagsesda: iyuhno hyiwoniha [tsalagi gawonihisdi]. Call 1 – 800-400-HEALTHEXPRESS 365

I linguahén Chamoru (Chamorro)

ATENSIÓN: Yanggen un tungó [I linguahén Chamoru], i setbision linguahé gaige para hagu dibatde ha . Agang I  1 (800) 920-3997

ܣܘܼܪܸܬ݂ (Assyrian)

ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠܡܸܢܝܵܢܵܐ 1-xxx-xxx-xxxx (TTY: 1-xxx-xxx-xxxx)

(Burmese)

သတိျပဳရန္ – အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာစကား ကို ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္  1 (800) 920-3997   သုိ႔ ေခၚဆိုပါ။

Diné Bizaad (Navajo)

D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné Bizaad, saad bee 1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=, koj8’ h0d77lnih  1 (800) 920-3997  (TTY: 1-800-770-5531.)

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Bassa)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá  1 (800) 920-3997  (TTY:1-800-770-5531)

Chahta (Choctaw)

ANOMPA PA PISAH: [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla. Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt, holhtina pa payah: 1-800-770-5531

For more details, get our online brochure!